Ogród Warszawa

Cele

Celem Stowarzyszenia OGRÓD WARSZAWA jest dbałość o zrównoważony rozwój, w szczególności w zakresie:

a)     ochrony krajobrazu kulturowego, w tym parków, ogrodów, zieleni śródmiejskiej, Wisły, jej otoczenia i starorzecza, innych rzek oraz jezior, kanałów i uroczysk – ochrony ładu przestrzennego, jego wartości estetyczno-widokowych, przyrodniczych, kulturowych, historycznych oraz archeologicznych,

b)     zachowania i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, dóbr kultury współczesnej oraz zabytków, w tym zabytków ruchomych, nieruchomych oraz archeologicznych,

c)     zachowania i ochrony przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego,

d)     ochrony środowiska, w tym podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i wspierania proekologicznych inicjatyw obywatelskich,

e)     wspomagania działalności wspólnot i społeczności lokalnych,

f)      korzystania i realizowania praw człowieka i swobód obywatelskich w celu umacniania i rozwoju demokracji oraz  społeczeństwa obywatelskiego,

g)     rozwoju wiedzy o historii miast, w szczególności Warszawy, ich urbanistyce i architekturze,

h)     wspierania edukacji oraz upowszechniania informacji w zakresie ochrony przyrody, dorobku kultury, dziedzictwa narodowego i przyrodniczego, a także ekologii,

i)      budowania społecznej odpowiedzialności biznesu za ochronę kulturowo-przyrodniczego krajobrazu, w szczególności Warszawy,

j)      ochrony ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury,

k)     ochrony terenów cmentarzy, terenów pocmentarnych oraz miejsc pamięci i martyrologii,

l)       ochrony uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.