Ogród Warszawa

Statut

Cel Stowarzyszenia realizowany jest poprzez:

a)      podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, w tym

szczególnie Warszawy i jej okolic oraz budowanie dla tych działań społecznego poparcia,

b)      współpracę z władzami samorządowymi, władzami państwowymi, samorządowym,

państwowym i prywatnym sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz

krajowymi i zagranicznymi środowiskami nauki, kultury, sztuki, urbanistycznymi i

architektonicznymi oraz przedsiębiorcami i ich organizacjami,

c)      zgłaszanie projektów, monitorowanie prac oraz uczestniczenie w procesie legislacyjnym przy tworzeniu aktów prawnych,

d)      uczestniczenie jako strona i wspieranie stron oraz organów administracji publicznej w procesie tworzenia aktów prawnych i aktów stosowania prawa w sprawach związanych z celem

Stowarzyszenia, a w szczególności decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o

warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych, decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwoleń na

realizację inwestycji, decyzji o wpisie do rejestru zabytków, pozwoleń konserwatorskich oraz

ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także uczestnictwo w

postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowoadministracyjnych dotyczących

wymienionych zagadnień,

e)      inicjowanie oraz wspieranie działań w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego, środowiska i krajobrazu, a także rewitalizacji obszarów zdegradowanych, rewaloryzacji i konserwacji

zabytków,

f)       podejmowanie działań służących ochronie obszarów o krajobrazie mającym znaczenie

historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

g)      wypowiadanie się w sprawach publicznych oraz przedstawianie organom administracji

publicznej poglądu w sprawach związanych z celem Stowarzyszenia,

h)      opiniowanie zagadnień związanych z celem Stowarzyszenia i zajmowanie stanowiska,

i)       opracowywanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczących ochrony

dziedzictwa narodowego i przyrodniczego oraz zrównoważonego rozwoju,

j)       wspieranie instytucji, organizacji oraz inicjatyw realizujących cele zbieżne z celem

Stowarzyszenia,

k)       współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w zakresie

dotyczącym celu Stowarzyszenia,

l)       nieodpłatne prowadzenie, uczestnictwo i wspieranie edukacji, spotkań, odczytów, seminariów, konferencji oraz wszelkiego rodzaju imprez związanych z celem Stowarzyszenia,

m)     nawiązywanie kontaktów z biznesem w celu upowszechnienia idei zrównoważonego rozwoju, w szczególności w celu ochrony dziedzictwa narodowego i przyrodniczego,

n)       wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych w działaniach zgodnych z celem Stowarzyszenia,

o)       wspieranie i animowanie inicjatyw społecznych w działaniach na rzecz zrównoważonego

rozwoju oraz ochrony dziedzictwa narodowego i przyrodniczego,

p)       informowanie i wspieranie obiegu informacji o sprawach związanych z celem Stowarzyszenia,

q)       propagowanie turystycznych walorów Warszawy,

r)        wydawanie materiałów propagujących cel istnienia Stowarzyszenia,

s)       inspirowanie i wspieranie twórców tworzących dzieła służące zrównoważonemu rozwojowi

Warszawy, a także inicjowanie i popieranie wydawnictw propagujących tego rodzaju rozwój, w

tym dokumentacji archiwalnej,

t)        gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość Warszawy, a także planów na przyszłość.

pełny tekst Statutu