Ogród Warszawa

Wisła

Skarga OW na bezczynność SKO

W związku z nierozpoznaniem dotychczas przez warszawskie SKO zażalenia OW z 12.07.2014 r. na postanowienie Burmistrza Łomianek o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko odtworzenia odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzeki Wisły w ramach projektu LIFE+ wystąpiliśmy do sądu administracyjnego ze skargą na beczynność.

treść skargi

 

 

Golędzinów, Obszar Natura 2000
6 października 2015 r.

Trwa realizacja części inwestycyjnej projektu LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” – działanie. pn. „Tworzenie trwałych izolowanych wysp i ławic piaszczystych poza nurtem głównym rzeki”.
szczegóły
dokumentacja projektu

© Urszula Jarosińska

© Urszula Jarosińska

© Urszula Jarosińska

© Urszula Jarosińska

© Urszula Jarosińska

LIFE+ fot. © Urszula Jarosińska

LIFE+ fot. © Urszula Jarosińska

 


Wycinka drzew przy Kanale Żerańskim

29 września 2014 r. wystąpiliśmy, na zasadzie dostępu do informacji publicznej, o udzielenie odpowiedzi w sprawie wycinki drzew i krzewów w okolicy Kanału Żerańskiego.
treść wniosku
odpowiedź Zarządu Mienia m.st. Warszawy

 

 

Skarżymy postanowienie Burmistrza Łomianek

Ogród Warszawa złożyło zażalenie na postanowienie wydane z up. Burmistrza Łomianek „w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia (OOŚ) polegającego na odtworzeniu odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzeki Wisły poprzez wycinkę drzew i krzewów na terenie gmin Łomianki i Jabłonna oraz Dzielnic m.st. Warszawy: Wawer, Mokotów, Praga Północ i Wilanów w ramach projektu LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”.
treść zażalenia

 

 

Uwagi  prof. Macieja Luniaka

do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia  Life+ „Ochrona siedlisk…..” opracowanej przez brytyjską firmę Halcrow Limited Group
przeczytaj
dokumentacja inwestycji LIFE+

 

Opinia prof. dr hab. Macieja Luniaka dot. aktualnie prowadzonego zagospodarowania terenów zielonych międzywala Wisły Warszawskiej

„(…) Omawiane działania spowodowały w zielonym pasie międzywala Wisły znaczne straty przyrodnicze w zasobie ilościowym oraz różnorodności szaty roślinnej i świata zwierząt, także w strukturze korytarzy ekologicznych. Kompleks tych działań, ze względu na ich skutki, w analogii do projektu „Life+”, zasługuje na określenie „Life minus”.  Potrzebna jest tu rewizja (RDOŚ? instancje miejskie?) dotychczasowej strategii i metod postępowania.”
pobierz pełny tekst opinii

 

Stanowisko Towarzystwa Ochrony Przyrody (TOP)

w sprawie założeń projektu LIFE+ NT. „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”
przeczytaj

 

Stanowisko Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków

w sprawie wycinki drzew i krzewów w ramach projektu LIFE+
przeczytaj

 

Wniosek Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego

do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie projektu Life+
przeczytaj