Ogród Warszawa

Łazienki

Oświadczenie Muzeum Łazienki Królewskie

Planowana wcześniej na terenie gospodarczym realizacja projektu „Ogrodu XXI Wieku z pawilonem wystawowym” nie będzie realizowana.

bliższe szczegóły

czytaj także artykuł red. Tomasza Urzykowskiego w „Gazecie Wyborczej”

Zapewnie przez niedopatrzenie, informacja o projekcie nadal jednak wisi na oficjalnej stronie Muzeum…

Niepokojące plany dyrektora

– Łazienki Królewskie nie są dziełem skończonym – stwierdził ich dyrektor Tadeusz Zielniewicz i zapowiedział, że uzupełni je o nowe ogrody: XXI wieku, japoński i holenderski. Tylko patrzeć, jak w zabytkowym parku wyrosną pagody i wiatraki…

– fragment komentarza red. Tomasza Urzykowskiego (Dyrektor nie ma umiaru w ulepszaniu”)

czytaj całość

 

 

Ogród Warszawa dopuszczone do udziału w postępowaniu

Stołeczny Konserwator Zabytków uwzględnił wniosek Ogród Warszawa i dopuścił Stowarzyszenie, jako organizację społeczną, do udziału w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na wymianę alejek parkowych w Łazienkach.

postanowienie SKZ

 

Odwołanie Stowarzyszenia Ogród Warszawa od decyzji o warunkach zabudowy

Po uchyleniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowienia Stołecznego Konserwatora Zabytków odmawiającego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu wystawienniczego wraz z miejscami parkingowymi i zapleczem technicznym na terenie Parku Łazienki Królewskie, Muzeum wystąpiło ponownie o Decyzje o Warunkach Zabudowy i już bez przeszkód je uzyskało.

decyzja o WZ
odwołanie od decyzji

 

Lapsus judici

„Brak władzy rozpoznawania jest właściwie tym, co nazywamy głupotą, a tej ułomności nie można zaradzić. Głowę tępą lub ograniczoną, której brak należytego stopnia rozsądku i własnych jego pojęć, można bardzo dobrze wyposażyć nauczoną wiedzą, nawet uczonością. Ponieważ jednak wtedy zazwyczaj brak owej szczypty mądrości (secunda Petri), to nie jest niczym niezwykłym, że spotyka się bardzo uczonych ludzi, którzy w stosowaniu swej nauki często zdradzają ów brak niczym nie dający się naprawić”. (Kant, Krytyka czystego rozumu)

Po uchyleniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowienia Stołecznego Konserwatora Zabytków odmawiającego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu wystawienniczego wraz z miejscami parkingowymi i zapleczem technicznym na terenie Parku Łazienki Królewskie, Muzeum wystąpiło ponownie o Decyzje o Warunkach Zabudowy i już bez przeszkód je uzyskało.

Do zakresu działania Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie należy upowszechnianie wiedzy o dziejach Łazienek Królewskich, historii zgromadzonych zbiorów oraz ich konserwacji, restauracji. Celem statutowym jest także zachowanie i odtwarzanie historycznej kompozycji przestrzennej Muzeum w jego granicach i otoczeniu. Nie oznacza to jednak, że zarządzający tym obszarem dziedzictwa nie musi podporządkowywać się przepisom określonym w ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W art. 25 tejże ustawy, w odniesieniu do wszystkich zabytków nieruchomych, a więc także do terenu Łazienek Królewskich w obszarze wpisu do rejestru, jest mowa o konieczności przygotowania dokumentacji w sytuacji, jeśli właściciel lub posiadacz planuje użytkowanie obiektu zabytkowego, czyli zagospodarowania na własne potrzeby lub zgodnie z założonym celem użytkowym. Zapis ten daje podstawę do wymagania przez Stołecznego Konserwatora Zabytków określonych składników dokumentacji, która niezbędna jest do określenia wymagań w stosunku do podejmowanego zakresu prac, sposobu jego realizacji.

O konieczności opracowania dokumentacji i warunkach prowadzenia prac zarządzające terenem Muzeum, powinno być pouczone już w wytycznych, które takoż wydać winien urząd konserwatorski. Jednakże w przypadku Łazienek Królewskich działania inwestycyjne podejmowane są bez właściwych uzgodnień konserwatorskich, które powinny stanowić punkt wyjścia do określenia wszelkich działań w obiekcie i do opracowania właściwej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia jakichkolwiek inwestycji czy remontów.

Podstawowym założeniem musi być jednak przesłanie, że zabytkowy park i ogród, podobnie jak zabytki architektury, nie może być dowolnie przebudowywany ani modernizowany. Nie mogą być także polem dowolnych interpretacji, modernizacji czy wręcz testowania nowych technologii i materiałów.

 

 

Stołeczny Konserwator Zabytków przegrał batalię z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o Ochronę Łazienek Królewskich

„Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic”
(T. Kotarbiński, Myśli i słowa)

Nie istnieje jednoznaczna definicja mądrości. Według Sokratesa polega ona na rozeznaniu co do dobra i zła, zaś Immanuel Kant określił ją jako zręczność w wyborze środków do własnego najwyższego dobra. I tu pojawia się pytanie. Cóż dzieje się z ludźmi, gdy zdarzenie losu przenosi ich w inną rzeczywistość?

Powszechnie szanowana Pani profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Małgorzata Omilanowska – historyk sztuki, członek Stowarzyszenie Historyków Sztuki; Komitetu Narodowego ICOMOS; Patria Polonorum; Europa Nostra, International Association of Research Institutes in the History of Art zostaje powołana na stanowisko Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czy może być coś wspanialszego – odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Jednak punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia i głupota może doskonale iść w parze z wielką wiedzą, wielu dyplomami i wielkimi osiągnięciami. Pani Minister rękoma swojego Sekretarza Stanu Generalnego Konserwatora Zabytków – działającego z jej upoważnienia, uchyliła postanowienie Stołecznego Konserwatora Zabytków odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu wystawienniczego wraz z miejscami parkingowymi i zapleczem technicznym na terenie Parku Łazienki Królewskie. Jakież to najwyższe dobro uzasadniło wydanie takiego orzeczenia, którego celem jest zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków – nie wiemy i wolimy się nie domyślać.

treść decyzji (postanowienia)

 

Stołeczny Konserwator Zabytków broni Łazienek

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, SKZ podtrzymał swoje stanowisko i uznał, że brak niezbędnych ekspertyz nie pozwala na pozytywne zaopiniowanie warunków zabudowy części Łazienek z przeznaczeniem na „Ogród XXI wieku”.

treść decyzji

 

Znów ciemne chmury nad Łazienkami

Generalny Konserwator Zabytków uwzględnił zażalenie wniesione przez Muzeum Łazienki Królewskie i uchylił postanowienie Stołecznego Konserwatora przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zdaniem GKZ Stołeczny Konserwator przekroczył swoje kompetencje…

treść postanowienia

 

Stołeczny Konserwator odmówił uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla „Ogrodu XXI wieku”

Stołeczny Konserwator Zabytków, podzielając negatywną opinię NID-u odmówił uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowy pawilonu wystawienniczego, miejscami parkingowymi i zapleczem technicznym pn. „Ogród XXI wieku”.

„Przedstawiony projekt decyzji o warunkach zabudowy nadal nie jest do końca jasny i zrozumiały”, napisano w postanowieniu SKZ.

treść postanowienia

 

Ogród XXI wieku – opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa

„Przedstawiona dokumentacja (…) nie stanowi wystarczającej podstawy dla oceny planowanej inwestycji i nie daje odpowiedzi w wielu istotnych kwestiach. Jest bardzo ogólna, nie nosi cech projektu koncepcyjnego, a rysunki są nieprecyzyjne, co nasuwa liczne wątpliwości. (…) Dokonana w czasie wizji terenowej analiza sytuacji pozwala na przypuszczenie, że przedstawiona w projekcie koncepcyjnym inwestycja może mieć negatywny wpływ na walory kompozycyjne parku jako całości. (…) Inwestycja może spowodować zatrzymanie i zmianę kierunku spływu wód. (…) Zjawisko może stanowić zagrożenie dla starych drzew (…)”.

czytaj całą opinię NID-u

 

Apel do Ministra Kultury

Pan

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Ministrze,

Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego „Ogród Warszawa” zwraca się z wnioskiem o podjęcie pilnych działań związanych z nieprawidłowościami inwestycyjnymi na terenie Łazienek Królewskich.
Uzasadnienie

 

Do naszego Apelu Muzeum Łazienki Królewskie odniosło się oświadczeniem, którego treść znajduje się na stronie http://www.lazienki-krolewskie.pl/press,id,212,cat,2.html

 

„Ogród XXI wieku w Muzeum Łazienki Królewskie”

14 listopada 2013 roku o godz. 12:00 w Łazienkach Królewskich odbyło się ogłoszenie wyników międzynarodowego Konkursu architektonicznego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Środowiska, na koncepcję Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym.

W ramach rewitalizacji niezagospodarowanego obszaru Łazienek Królewskich o pow. 2,5 ha powstanie nowy ogród oraz 1800 m2 przestrzeni wystawowej pod jego powierzchnią.

Konkurs rozstrzygnął Sąd Konkursowy w składzie:
– architekt Krzysztof Ingarden – Przewodniczący,
– architekt SARP Grzegorz Stiasny – Sędzia referent,
– prof. architekt Stanisław Fiszer,
– Monica Luengo – Prezydent Międzynarodowego Komitetu Krajobrazu Kulturowego ICOMOS – IFLA,
– prof. Jacek Purchla -Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie,
– prof. Andrzej Rottermund – Przewodniczący Rady Muzeum Łazienki Królewskie, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie,
– Tadeusz Zielniewicz – Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie.
wizualizacja

 

Muzeum Historii Polski ma stanąć na kładce nad trasą Łazienkowską

Może być gotowe w 2018 r.
czytaj

 

Jak dyrekcja Łazienek dba o dobro narodowe?

 

Przez ponad dwa lata w Łazienkach Królewskich, bez wiedzy straży pożarnej, odbywały się imprezy z otwartym ogniem, co groziło spaleniem zabytkowych obiektów.
czytaj

 

Konserwator zabytków woli apartamentowce niż zabytki

 

Warszawski ratusz walczy o odebranie deweloperowi działek po nielegalnie zburzonym budynku koszar przy Łazienkach Królewskich. W tym samym czasie stołeczny konserwator zabytków wydaje tej firmie zalecenia dopuszczające tu apartamentowce.

– To niezrozumiałe, zaskakujące i jak najgorzej świadczy o konserwatorze – komentuje Tadeusz Zielniewicz, dyrektor Łazienek Królewskich, który złożył skargę u prezydent stolicy na działania podległego jej Piotra Brabandera.
czytaj oraz czytaj

 

Jak dyrekcja Łazienek dba o dobro narodowe?

 

W Podchorążówce w Łazienkach Królewskich trwa wymiana okien. Zdaniem byłego kustosza budynku Xymeny Pilch-Nowakowskiej, praceprowadzone są bez należytej dbałości o substancję zabytku

– Przecież tu każda cegła, każda deseczka jest oryginalna, to powinno być traktowane jak świętość! – mówi kustosz. Dyrekcja Łazienek nie widzi problemu.
czytaj

 

„Mnie najbardziej poraża brak skuteczności stołecznego konserwatora”

Stołeczny Konserwator Zabytków najpierw zgodził się na budowę apartamentowca graniczącego z Parkiem Łazienkowskim, a następnie pozwolił na wycinkę 330 (!) drzew w Ogrodzie Krasińskich. Piotr Brabander, z racji piastowanego urzędu, jest odpowiedzialny za ochronę dziedzictwa kulturowego Warszawy.
czytaj

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.