Ogród Warszawa

Zamiast wycinać – sadzą (w Sanoku)

Mieszkańcy Sanoka dostali 40 tys. sadzonek drzew

Liga Ochrony Przyrody wraz z władzami miasta Sanoka już po raz 17. przeprowadziła akcję „Drzewko dla sanoczan”. Mieszkańcom rozdano ponad 40 tys. dwu- i trzyletnich sadzonek drzewek dębu, buka, jodły i świerku. Mógł je otrzymać każdy kto chciał. Od początku akcji mieszkańcom Sanoka podarowano około miliona drzewek (!). Część z nich tra­fi­ła rów­nież do przed­szko­li, szkół, firm i różnych in­sty­tu­cji.

Celem akcji „Drzew­ko dla sa­no­czan” jest po­więk­sze­nie w mie­ście ob­sza­ru tzw. zie­le­ni wy­so­kiej, czyli drzew i krze­wów. Przed­się­wzię­cie ma także cele edu­ka­cyj­ne: w po­przed­nich la­tach sa­dzon­ki można było otrzy­mać po od­da­niu su­row­ców wtór­nych. Z kolei w przed­szko­lach i szko­łach dzie­ci po za­sa­dze­niu drzew­ka opie­ku­ją się nim.

drzewko_dla_sanoczan